PET/CT

PET/CT je jedna z najmodernejších diagnostických vyšetrovacích metód, ide o kombináciu morfologického a metabolického vyšetrenia.

Dôležité Informácie:

ČO JE PET/CT?

SPINN clinic disponuje hybridnou zobrazovacou modalitou PET / CT, ktorá umožňuje hodnotiť súčasne morfologický a metabolický obraz tkanív. Na vyšetrenie je nutná vnútrožilová aplikácia špeciálnych rádioaktívnych látok, nazývaných rádiofarmaká. Metóda sa dominantne používa na diagnostiku nádorových ochorení a zápalov.

INFORMÁCIE PRE LEKÁROV

Vážení kolegovia, nižšie nájdete zoznam onkologických a neonkologických indikácii na PET/CT vyšetrenie. Keď sa rozhodnete poslať pacienta na vyšetrenie, prosíme Vás o vyplnenie on-line žiadanky a jej následné opečiatkovanie a podpísanie.

Snímky z vyšetrenia pacient obdrží na CD nosiči a popis vyšetrenia štandardne do 7 dní odosielame e-mailom na adresu, ktorú ste uviedli na žiadanke. Odporúčame uvádzať e-mailovú adresu oddelenia, aby výsledky boli dostupné aj Vašim kolegom v prípade Vašej neprítomnosti.
Ďakujeme

‍Čo potrebujete vedieť pred vyšetrením PET/CT

Na vyšetrenie PET / CT, teda vyšetrenie pozitrónovú emisnú tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou, sa môžete objednať LEN nasledovným postupom:
1. Navšívite lekára oprávneného indikovať PET/CT vyšetrenie, ktorý spoločne s Vami vypíše on-line žiadanku na vyšetrenie, ktorú nájdete nižšie. Následne ju odošle nám na spracovaie a Vám ju vytlačí, opečiatkuje a podpíše. Pre istotu ide žiadanka elektronickou poštou aj na Váš, aj lekárov e-mail. (Žiadanka bez podpisu a pečiatky indikujúceho lekára nie je platná!)
2. Na telefónne číslo, ktoré ste zadali v žiadanke Vám budeme volať v čo najkratšom čase. Naši kolegovia Vám oznámia predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie. UPOZORNENIE: INÝ SPÔSOB OBJEDNANIA NA VYŠETRENIE NIE JE MOŽNÝ !!!

Boli ste objednaný na Oddelenie nukleárnej medicíny SPINN clinic v Ružomberku na PET / CT vyšetrenie, ktoré je pomerne náročné na správnu prípravu. Aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam a mohli sme Vaše vyšetrenie vykonať čo najlepšie, s maximálnou diagnostickou výťažnosťou, prosíme Vás o venujte pozornosť niekoľkým  pokynom.Po príchode na pracovisko budete požiadaní o preštudovanie nasledovných dokumentov. Ideálne je však, aby ste si tieto dokumenty preštudovali v pohodlí domova a pripravili si otázky na našich pracovníkov či lekárov, ktoré Vám sú nejasné. Pred samotným vyšetrením budete mať dostatok času na vysvetlenie nejasností. Po aplikácii rádiofarmaka už takú možnosť mať nebudete. Preto je nesmierne dôležité aby ste si naštudovali prípravu na vyšetrenie, samotný proces, čo Vás čaká a v neposlednom rade aj postup po vyšetrení. Pokiaľ budete sprevádzať pacienta (len vo výnimočných prípadoch, ktoré schváli lekár na pracovisku) priamo na vyšetrenie budete požiadaný vyplniť súhlas sprevádzajúcej osoby.

Vyšetrenie sa robí nalačno, je ale potrebná dostatočná hydratácia (príjem tekutín) pred vyšetrením. Počas vyšetrenia budete vystavení ionizujúcemu žiareniu, ktoré ale nebudete nijako cítiť. Zdrojom ionizujúceho žiarenia je ako vyšetrovací prístroj, tak aj aplikovaná rádioaktívna látka (rádiofarmakum). Aplikácia rádiofarmaka: rádiofarmakum je aplikované do kanyly (plastovej či silikónovej hadičky), ktorá je pred vyšetrením zavedená do žily. Z dôvodu distribúcie tejto látky v tele budete po aplikácii rádiofarmaka čakať pri-bližne 40 – 60 minút v miestnosti, kde budete maximálne štyria pacienti a budete oddelení olovenými para-vánmi. Počas tejto doby môžete ležať alebo sedieť, prosíme ale nerozprávajte, zostaňte v kľude a snažte sa uvoľniť. Pokiaľ toto nedodržíte, mohli by vzniknúť falošne pozitívne nálezy. Po tejto dobe budete zavedený/á do vyšetrovacej miestnosti, kde sa vykonáva vlastné vyšetrenie – snímanie prístrojom Siemens Biograph Hori-zon. Pri niektorých vyšetreniach sa doba čakania môže líšiť.
Doba pobytu pacienta na pracovisku je celkom cca 2 – 3 hodiny, len výnimočne dlhšie (v závislosti od typu a priebehu výkonu).

Vyšetrenie PET / CT prebieha v ľahu na chrbte s rukami nad hlavou. Vyšetrovací stôl je umiestne-ný do tzv. gantry, čo je krátky tunel prístroja. Na stole, na ktorom ležíte, Vás do gantry plynule počas vyšetrenia posunú.
Samotné snímanie prístrojom trvá približne 15 – 30 minút (v závislosti na výške a hmotnosti pa-cienta a od typu vyšetrenia tak niekedy môže trvať až 40 minút). Počas vyšetrenia sa nesmiete hýbať. Nieke-dy je v priebehu vyšetrenia vyžadovaná istá miera spolupráce pacienta s ošetrujúcim personálom (napr. zadr-žanie dychu). Aplikácia jódovej kontrastnej látky: na začiatku snímania niekedy býva vnútrožilovo aplikovaná jódová kontrastná látka, ktorá zlepšuje kvalitu (kontrast) CT obrazu. O aplikácii jódovej kontrastnej látky rozhoduje lekár, v závislosti na Vašom zdravotnom stave. Krátko po vnútrožilovom podaní kontrastnej látky sa u Vás môžu objaviť pocity tepla, nevoľnosť či búšenie srdca. Ide o sprievodné javy podania kontrastnej jódovej látky, ktoré sú úplne bežné, ktoré očakávame a ktoré rýchlo pominú. Ak nesúhlasíte s podaním kontrastnej látky do žily, prípadne, ak ste prekonali alergickú reakciu v súvislosti s podaní kontrastnej látky, oznámte to nášmu perso-nálu. V takom prípade Vám počas čakania na vyšetrenie s cieľom lepšej kvality vyšetrenia podáme kontrastnú látku vo forme nápoja. Po celú dobu vyšetrenia Vás monitorujeme kamerovým systémom (vidíme Vás, i po-čujeme) a môžete komunikovať s obsluhujúcim personálom cez mikrofón.

Novinka!
Ošetrenie Morpheus8

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram